Kokusai Eiga Sha Robots

Ginga Senpu BURAIGER
(Galactic Cyclone BURAIGER)

CategoryOn Air# of Episodes
TV Anime1981.10.06-1982.06.2939

Production
Kokusai Eiga Sha, TV Tokyo

Description

Mechanics

Makyo Densetsu ACROBUNCH

CategoryOn Air# of Episodes
TV Anime1982.05.05-1982.12.2424

Production
Nihon Television, Kokusai Eiga Sha

Description

Mechanics

Ginga Reppu BAXINGER
(Galactic Gale BAXINGER)

CategoryOn Air# of Episodes
TV Anime1982.07.06-1983.03.2939

Production
Kokusai Eiga Sha, TV Tokyo

Description
A sequel of BURAIGER.

Mechanics

Aku Dai-Sakusen SRUNGLE
(Mission Outer Space SRUNGLE)

CategoryOn Air# of Episodes
TV Anime1983.01.21-1984.01.2753

Production
TV Asahi, Kokusai Eiga Sha

Description

Mechanics

Ginga Shippu SASURAIGER
(Galactic Whirlwind SASURAIGER)

CategoryOn Air# of Episodes
TV Anime1983.04.05-1984.01.3143

Production
Kokusai Eiga Sha

Description
A sequel of BAXINGER.

Mechanics

Cho Kosoku GALVION

CategoryOn Air# of Episodes
TV Anime1984.02.03-1984.06.2922

Production
TV Asahi, Kokusai Eiga Sha

Description

Mechanics